1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Kirkkokuoro r.y. ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Kymenlaakson kirkkomusiikkipiiriin.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Kuoron tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää evankelis-luterilaisen seurakunnan jumalanpalvelukseen ja muuhun toimintaan soveltuvaa hengellistä musiikkia ja edistää paikkakunnan kirkkomusiikkitoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää laulu- ja soittoharjoituksia sekä musiikkitilaisuuksia,
 • hoitaa yhteyksiä musiikki- ja muihin järjestöihin ja edistää muilla vastaavilla tavoilla paikkakunnan musiikkitoimintaa

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi  jäseniksi voivat päästä henkilöt, jotka johtokunta hyväksyy.

4 § KUNNIAJÄSENET

Kunniajäseniksi yhdistys  voi kutsua sen toimintaa edistäneitä ja  kirkkomusiikkityössä ansioituneita henkilöitä. Ehdotus kunniajäseniksi kutsumisesta on tehtävä johtokunnalle, joka esittää sen yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksun maksamisesta.

5 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruudesta.

6 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä yhdistyslain 13 §:n tarkoittamalla tavalla.

7 § JÄSENYYDESTÄ EROTTAMINEN

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksia tai muutoin toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

8 § JOHTOKUNTA

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä, musiikillinen johtaja ja varajohtaja sekä kolme varajäsentä, jotka syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään neljä jäsentä sitä haluaa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

9 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunta

 • valitsee yhteistyössä musiikillisen johtajan kanssa ohjelmistoon otettavat ja esitettävät teokset,
 • pitää jäsenluetteloa,
 • huolehtii arkiston ja nuotiston hoidosta,
 • vastaa taloudenhoidosta ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta,
 • laatii toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toimintakaudeltaan,
 • laatii toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset seuraavalle toimikaudelle,
 • saattaa tekemänsä päätökset ja suunnitelmat jäsenten tietoon,
 • suorittaa sille yhdistyksen toiminnan tarkoituksen mukaan kuuluvat muut tehtävät.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous sekä tarvittaessa ylimääräinen kokous.

Syyskokous pidetään viimeistään lokakuussa ja kevätkokous viimeistään helmikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen tai johtokunnan niin päättäessä tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatiessa erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kokouksista ilmoitetaan kirjallisesti kuusi vuorokautta ennen kokouspäivää.

Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus .Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa ratkaisee arpa.

11 § SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, musiikillinen johtaja ja varajohtaja, neljä varsinaista ja kolme varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 7. Valitaan edustajat ja varaedustajat seuraavan vuoden piirikokouksiin.
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 9. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
 10. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
 11. Käsitellään yhdistyksen jäsenten syyskokousta varten johtokunnalle ennen syyskuun loppua esittämät asiat.
 12. Johtokunnan esittämät muut asiat.
 13. Kokouksen päättäminen.

12 § KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus.
 6. Käsitellään edellisen toimintakauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja tilivelvollisille.
 8. Käsitellään yhdistyksen jäsenten kevätkokousta varten johtokunnalle ennen tammikuun loppua esittämät asiat.
 9. Johtokunnan esittämät muut asiat.
 10. Kokouksen päättäminen.

13 § NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

15 § LAHJAT JA TESTAMENTIT

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Hyväksytyksi tuleminen edellyttää, vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa muutosta tai purkamista.

17 § VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti kirkkomusiikin hyväksi.

18 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan muutoinkin voimassaolevia yhdistyslain sääntöjä.

Sääntöjen muutos rekisteröity Patentti ja rekisterihallituksessa 15.12.2005